dimarts, 5 de maig del 2009

SALVEM LA VALL, SALVEM EL POBLE…

Una plataforma ciutadana per preservar l’entorn natural, millorar l’entorn cultural i la planificació i desenvolupament de Sant Cebrià de Vallalta

Què fem
Vigilem la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que dibuixarà el creixement urbanístic futur del nostre poble, i indicarà on es podrà construir, quin tipus de construcció, on es faran carreteres, quins equipaments socials tindrem, etc.

Entenem que
Sóm dels pocs llocs privilegiats que queden al Maresme i que encara no han estat totalment degradats amb construccions massificades, que més recorden barris perifèrics d’una Barcelona industrial que no pas el creixement harmoniós i integrador d’un poble que sap quins són els seus valors de futur: el seu emplaçament, el seu paisatge d’incalculable valor ambiental.

Què volem
Protegir, millorar i valoritzar el paisatge de la Vallalta mitjançant una gestió dinàmica del territori i del paisatge del nostre entorn.

Aprofundir en la conscienciació, formació i informació dels vilatans i societat civil en general en els valors socio-ambientals, en la percepció dels seus paisatges immediats i en fórmules de participació en la redacció del planejament territorial i urbanístic.

Preservar els espais d’interès paisatgístic o ambiental del procés urbanitzador i aplicació de les figures legals de protecció més adients per evitar la fragmentació o destrucció del paisatge.

Fomentar l’anàlisi de la fragilitat i vulnerabilitat del territori com a base per l’adopció de decisions concretes.

La preservació de singularitats paisatgístiques, elements i ambients d’interès, signes d’identitat de la Vallalta, etc.

Integrar el paisatge en tots el processos de planejament territorial i urbanístic sota la perspectiva de sostenibilitat.

El POUM (Pla Ordenació Urbanística Municipal) o bé els PP i PE ( Plans Parcials, Plans Especials, etc.) hauran d’assumir l’objectiu de conservar i mantenir els elements estructuradors i les pautes característiques dels diversos tipus de paisatges existents en el seu àmbit d’ordenació, tot millorant-ne la qualitat quan calgui.

En els supòsits de paisatges en procés de transformació o irreversiblement degradats, la funció del planejament urbanístic hauria de ser d’ordenar la transfiguració d’aquests paisatges i, si és el cas, crear nous elements estructuradors i característics.

Fomentar que els elements arquitectònics de nova construcció siguin integrats en el seu entorn paisatgístic de manera harmònica, tot evitant l’impacte visual negatiu,
impulsant també la reconstrucció o reforma d’elements arquitectònics antics i degradats, preservant així el patrimoni cultural i la identitat arquitectònica i paisatgística pròpies del Maresme i la Vallalta.

Impulsar també la implantació de noves arbredes en els llocs que actualment presenten un major impacte visual negatiu.

En definitiva, integrar els elements ja construïts i aquells que han alterat la fesomia tradicional i que han posat en crisi alguns dels seus valors característics, harmonitzant-los amb el seu entorn, a través d’elements vegetals o quan calgui fer reformes de façanes, etc. de manera que, mica en mica, es pugui anar harmonitzant tota la fesomia urbanística del nostre poble.

Finalment, volem fer del nostre poble, de la nostra Vallalta un punt de referència dins de la comarca del Maresme, conegut i reconegut per haver sabut frenar a temps el impuls destructor que ha caracteritzat a tants municipis propers a Barcelona i que ja no poden fer res més que lamentar-se. Nosaltres encara som a temps d’evitar la banalització de mires curtes i treballarem per aconseguir, entre tots, donar a conèixer Sant Cebrià de Vallalta com a poble i paisatge de qualitat, amb personalitat pròpia i capacitat de contribuir a la diversificació i foment del comerç i la indústria del nostre entorn més proper.

És per tot això que demanem a tots els habitants de Sant Cebrià que cooperin i donin suport als objectius de SALVEM LA VALL, SALVEM EL POBLE per poder aconseguir entre tots UN POBLE PARADIGMÀTIC, UN POBLE DIFERENT I PROJECTAT CAP AL FUTUR.

Ara i per endavant, gràcies a tothom per la vostra col·laboració